Forhandler login  ·  Alfabetisk index  ·  Sitemap

 • Kontakt os
  • KONTAKT OS

   - Og lad os fortælle hvordan vi kan hjælpe dig med dine sprøjteopgaver

   Ring på telefon

   +45 98 67 42 33

   eller

   udfyld vores kontaktformular >

   så kontakter vi dig.

   Find en Danfoil medarbejder >

     

   ÅBNINGSTIDER

    

        
     Man - torsdag: Kl. 08:00 - 16:00  
     Fredag: Kl. 08:00 - 13:30  
          

     

   VAGTORDNING

   Kontakt en servicemontør uden for normal åbningstid – mod et mindre gebyr.

   Vagttelefonen er åben fra uge 16 til og med uge 41.

    +45 40 43 12 33

    


 • Book et møde
  • BOOK ET MØDE

   Du kan til hver en tid booke et møde med en af danfoils konsulenter, som gerne drøfter danfoil sprøjteteknologi med dig, og beskriver hvilke konkrete fordele du vil kunne opnå ved at anvende en danfoil marksprøjte på din bedrift.

     


     

    

   Du kan booke et møde ved at udfylde formularen og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

   BOOK DIT MØDE NU >

 • Tilmeld Nyhedsbrev
  • OPTIMAL SPRØJTNING

   Tilmeld dig danfoils nyhedsmagasin Optimal sprøjtning og bliv opdateret på de seneste nyheder.


     

   Optimal sprøjtning vil løbende opdatere dig på følgende områder:

   Artikler om danfoil brugerne

   Indlæg fra danfoil brugerne og danfoil om sprøjteteknik, erfaringer, indstillinger af sprøjten, brug af kemikalier

   Indlæg plantavlskonsulenter, kemikaliebranchen, mm

   Indlæg fra demogårdene


     

   DU FÅR OGSÅ

   Nyheder fra danfoil

   Service, tips og tricks

   Information om arrangementer, messer, dyrskuer, demonstrationer, mm.

    

   TILMELD DIG HER >

 • Tjen penge på marksprøjtning
  • TJEN PENGE PÅ MARKSPRØJTNING - PRØV DANFOIL KALKULATOR


   DANFOIL KALKULATOR >
     
   BOOK ET MØDE >

   Vi har i samarbejde med Agrolab udarbejdet et beregningsskema der kigger på de omkostningsmæssige forskelle mellem en danfoil sprøjte, og en konventionel sprøjte. Klik på linket ovenfor og se dine besparelsesmuligheder med en danfoil sprøjte - tallene taler vist for sig selv.


     

 
Historien Medarbejdere Salgs- og leveringsbetingelser TV2 Nord Innovation

Hurtige Links

Brochurer »

Bestil materiale »

Forhandlerlisten »

Book en demo »

Video »

Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser for danfoil a/s

 1.    Anvendelse. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer i det omfang, de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale mellem parterne. 

2.    Tilbud. Med mindre andet er anført, er tilbud afgivet af danfoil a/s gyldige 60 dage fra tilbudsdato. Ved bestilling efter fristens udløb forbeholder danfoil a/s sig retten til at ændre tilbuddet. De opgivne priser er eksklusive merværdiafgift og eventuelle andre afgifter, montage og emballage, med mindre andet er anført i tilbuddet. danfoil a/s har ejendomsretten til tegninger og forslag, og disse må ikke uden danfoil a/s' tilladelse kopieres eller gøres tilgængelige for tredjemand.

Ingen forhandler eller distributør er bemyndiget til at foretage ændringer eller tilskrivelser i vores tilbud, og danfoil a/s tager ikke ansvaret for sådanne ændringer, med mindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra danfoil a/s

3.    Ordrer. Enhver ordre skal være skriftlig bekræftet af danfoil a/s, for at en bindende aftale om leverancer kan anses for indgået. Ordren leveres til bekræftet pris med forbehold for prisstigninger som følge af ændringer i handelsbetingelser, offentlige afgifter, valutakurser, råvareforsyninger og lignende, som ligger uden for danfoil  a/s' kontrol. Ved ordre under netto 500,00 DKK, ex. Moms, tillægges ekspeditionsgebyr. Annullering af ordre accepteres kun efter aftale og mod betaling af danfoil a/s' tab. Billedmateriale, målskitser og øvrigt indhold i prospekter, kataloger, cirkulærer etc. er omtrentlige angivelser og uden forbindende. danfoil a/s forbeholder sig ved ordrens effektuering ret til at foretage enhver ændring, som skønnes teknisk nødvendig. Udstyret vil blive fabrikeret og leveret ifølge danske standarder og regulativer, med mindre andet er aftalt og udtrykkelig nævnt i ordrebekræftelsen. Ingen forhandler eller distributør er bemyndiget til at foretage ændringer eller tilskrivelser til nogen ordrebe­kræftelse eller kontrakt, og danfoil a/s tager intet ansvar herfor, med mindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra danfoil a/s

4.    Leveringsbetingelser. Med mindre andet er skriftlig aftalt, er leverancerne solgt ab fabrik (EXW), og der gælder Incoterms 2010. Leveringstiden regnes fra datoen for den skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. Ved be­kræftet, uigenkaldelig remburs, skal denne også fore­ligge. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden. Undlader køberen at modtage leverings­færdige leverancer på den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om leveringen havde fundet sted. Endvidere kan danfoil a/s hæve aftalen og af køberen kræve erstatning for skade, som er påført danfoil a/s ved køberens forsømmelse. Hvis forsinkelse af levering skyldes krig, strejke, lockout, anden force majeure eller politiske forhold, og mangel på underleverancer, som danfoil a/s ikke er herre over, eller køberens handling eller undladelse, forlænges leverings­tiden tilsvarende. ­danfoil a/s påtager sig i disse situationer intet erstatnings­ansvar overfor køberen. Såfremt køberen ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling, er danfoil a/s ikke forpligtet til levering. Der ydes ikke erstatning for leveringsforsinkelser. Ved forsendelse emballeres produkterne efter danfoil a/s' skøn, og omkost­ningerne hertil betales af køber, såfremt emballage ikke udtrykkeligt er indregnet i prisen. Forsendelse sker altid på købers ansvar og risiko, også ved frankole­vering, og modtager bærer selv ansvaret for, at fornøden transportforsikring er tegnet, med mindre anden ud­trykkelig aftale fore­ligger. 

5.    Betaling. Med mindre anden aftale foreligger, skal betalingen sikres gennem bankgaranti eller uigenkaldelig remburs, efter danfoil a/s' valg. Med mindre anden aftale foreligger, er betalingsbetingelserne for ordre på under netto 100.000,00 DKK, ex. Moms, er netto kontant 8 dage fra varens levering. Ordre på over netto 100.000,00 DKK, ex. Moms, er betalingsbetingelserne netto kontant 30 dage fra varens levering. Køberen er ikke berettiget til at tilbageholde betaling p.g.a. eventuel­le modkrav, som danfoil a/s ikke har anerkendt. Ved betaling senere end den aftalte betalingstermin debiteres renter p.t. 1,5 % pr. påbe­gyndt måned, som tilskrives det skyldige beløb ved hver måneds begyndelse. danfoil a/s forbeholder sig ret til ændringer i rentesatsen.

Hvor der foreligger aftale om forudbetaling for større ordrer, er rettidig indbetaling af sådan forudbetaling en forudsæt­ning for, at arbejdets iværksættelse og afslutning kan udføres inden for den aftalte leveringstid. Ingen betaling kan erlægges hos forhandler/distributør eller repræsentanter, men skal afklares direkte med danfoil a/s, Jellingvej 14, DK-9230 Svenstrup J. 

6.    Ejendomsret. Ejendomsretten af de leverede varer forbliver ved danfoil a/s så længe krav eksisterer mod køber. Køberen er forpligtet til at forsikre varerne til en total nyværdi fra leveringsdagen, indtil fuld betaling har fundet sted. 

7.    Ansvar for mangler. danfoil a/s yder for alle leverancer afhjælpningsret i en periode af tolv på hinanden følgende måneder, regnet fra leveringsdagen forudsat normal brug. Køber er pligtig til at respektere og anerkende danfoil a/s' afhjælpningsret. Afhjælpningsretten omfatter kun afhjælpning af fejl, som skyldes konstruktion, fremstilling eller materiale. Afhjælpningen omfatter således ikke tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med givne forskrifter, herunder udsat for frost, eller at afhjælpningen er udført af andre end de af danfoil a/s god­kendte værksteder, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden danfoil a/s' forudgående skriftlige samtykke, ekstraordinære på­virkninger, eller hvor der er anvendt uoriginale reservedele eller tilbehør.

Det samme gælder skader ved produkter, som er leveret af køberen eller ved en af denne forlangt konstruktion. Sliddele og forbrugsdele herunder eksempelvis slanger, pakninger, koblinger og dyser er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Såfremt køberen ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation i form af servicerapport med angivelse af maskinens identitet, fremsættes uden ugrundet ophold og inden 8 dage, efter at manglen er eller burde være konstateret. For reservedele inden 8 dage fra leveringsdato. danfoil a/s er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avance­tab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab i forbindelse med afhjælpningen. For sen reklamation accepteres ikke.  Mangelfulde dele, der udskiftes, skal stilles til danfoil a/s' disposi­tion. Med mindre andet er aftalt, foregår al transport og montage af mangelfuldt, repareret og udskiftet materiale for købers regning og risiko. Afhjælpningsretten for leverancen bortfalder ved ejerskifte. Dele af leverancen, som ikke er fremstillet af danfoil a/s, erstattes kun i samme omfang, som danfoil a/s opnår erstatning hos underleveran­døren. 

8.    Returnering af varer. Leverede varer tages kun retur efter forudgående aftale og med angivelse af fakturanummer. Varer som er brugt, beskadiget, ikke er i original emballage eller som er specielt fremstillet eller hjemtaget tages ikke retur. Ved returneringer, som skal ske franko, debiteres et gebyr på minimum 15% for fejlfri varer. 

9.    Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar). danfoil a/s er ansvarlig for personskade, der er forvoldt af et af danfoil a/s produceret produkt, hvis skaden bevisligt skyldes fejl eller forsømmelse begået af danfoil a/s eller anden, som danfoil a/s har ansvaret for, med mindre at produktet var optimalt, da det blev produceret. danfoil a/s er dog ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i købers besiddelse, samt skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. Det samme gælder skader opstået i forbindelse med en begivenhed nævnt i pkt. 4. danfoil a/s er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avance­tab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Produktansvaret gælder ikke efter 3 år fra skaden er sket, eller for skader, der er forvoldt mere end 5 år efter leveringsdatoen. I det omfang danfoil a/s måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde danfoil a/s skadesløs i samme udstrækning, som danfoil a/s' ansvar er begrænset efter de foregående punkter. 

10.  Montage og servicearbejde. Alle leverancer er excl. montage, med mindre anden aftale foreligger. Montagear­bejder kan udføres af danfoil a/s's montører i overensstem­melse med de pågældende montagebetingelser. Anbringelse af anlægsdele og montage af disse sker for købers risiko, hvorfor køber altid selv må sørge for at indhente de fornødne tilladelser og godkendelser. 

Opgivne priser for servicearbejder er afgivet efter bedste skøn på basis af foreliggende oplysninger og er at betragte som overslagspriser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Det er en forudsætning for danfoil a/s's rettidige udførelse af servicearbejder, at køber sikrer fri og uhindret adgang til arbejdsstedet. danfoil a/s's ansvar for mangler omfatter i forbindelse med service- og reparationsarbejder udelukkende de af danfoil a/s leverede reservedele og/eller de af danfoil a/s udførte reparatio­ner, ændringer m.v. 

11.  Særlige betingelser. Når ovennævnte bestemmelser ikke er fuld oplysende, henviser danfoil a/s til Almindelige Leveringsbetingelser NL92. Ved eventuelle uover­ensstemmelser mellem "NL92" og nærværende salgs- og le­veringsbetingelser skal nærværende salgs og leveringsbe­tingelser have forrang. 

12.  ICC Voldgiftsparagraf. Alle tvistigheder mellem parterne, der opstår i tilknytning til aftalen, anlægges ved Det Internationale Handelskammers Forsonings- og Voldgifts­regler ved én eller flere vold­giftsdommere udpeget i overensstemmel­se med reglerne. Voldgiften finder sted i Københavns Voldgifts­ret i Danmark. Gældende dansk lov skal afgøre alle tvistig­heder.                        

                                                                                                                                                                                                               Februar '14

> Produktprogram> Hvorfor vælge danfoil?> Optimal Sprøjtning   > Nyheder> Service> Danfoil Kalkulator   > Bag om danfoil
Tlf. +45 98 67 42 33
Fax 98 67 34 88
info@danfoil.dk
Danfoil A/S
Jellingvej 14
DK-9230 Svenstrup